Hankintatoimi

Hankintatoimen tehtävänä on tukea Rakennuslaitoksen tehtävien tuloksellista toteuttamista ja suorituskykyä hankkimalla oikeanlaatuiset tavarat ja palvelut sekä teettämällä rakennusurakat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että Rakennuslaitoksella on tarvittavat materiaaliset edellytykset täyttää tehtävänsä tuloksellisesti. 

Hankintatoimeen sisältyy asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön lisäksi johtaminen, ohjaus, valvonta, kehittäminen, säädökset, ohjeet, hankintojen suunnittelu, vastuullisuus ja analysointi, kilpailuttamisprosessien hallinta, kilpailuttaminen, sopimusten valmistelu ja sopimushallinta, toimittajahallinta, ostotoiminta; neuvotteleminen, tilaaminen, kuljetusten järjestelyt ja toimitusten valvonta sekä erilaisten sähköisten hankintajärjestelmien ja -sovellusten hallinta mukaan lukien hankintahenkilöstön osaamisen kehittäminen. 

Hankintatoimen tavoitteena on, että tehostetun hankintaprosessin ja turvallisuuden vaatimukset täyttävän ja ammattimaisen osaamisen tuloksena on tehokkaasti, taloudellisesti sekä säädösten mukaisesti toteutetut Rakennuslaitoksen suorituskykyä parhaiten tukevat hinnaltaan ja laadultaan optimoidut hankinnat, kaikissa olosuhteissa.

Vastuullisuus

Hankintatoimi tekee yhteistyössä toimialojen kanssa vastuullisia hankintoja vastuullisilta toimittajilta. Hankinnoissa pyritään ympäristöystävällisyyteen mm. ympäristökuormitusta vähentämällä ja ympäristötoiminnan jatkuvalla parantamisella.  Hankintojen ympäristönäkökohtien tavoitteiden toteutuminen ja kestävän kehityksen toiminnan jatkuva parantaminen edellyttää meiltä kuten myös sopimustoimittajiltamme sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutusten seurantaa. Teemme sopimushankinnoista vuosittain kestävän kehityksen ympäristö -% -raportin. Myös säännöllisesti pidetyt sopimuksen seurantakokoukset ja toimittaja-arvioinnit tukevat tavoitteitamme. 

Linjaukset

Rakennuslaitoksen hankintastrategian linjaukset  perustuvat mm. valtion hankintastrategiaan ja hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaan, hankintatoimen tavoitearkkitehtuuriin sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen kestävistä ympäristö- ja energiaratkaisuista eli cleantech-ratkaisuista. Hankinnoissa tehdyt linjaukset tukevat osaltaan myös Rakennuslaitoksen omaa toimintaa ohjaavia tavoitteita ja strategioita. 

Keskitetty hankintaorganisaatio

Hankintaorganisaation tehtävät hoidetaan valtakunnallisesti toimivissa hankintatiimeissä. Kilpailutus- ja sopimushallintatiimin sekä ostotiimin toiminnasta vastaavat tiiminvetäjät. Hankintapäällikkö vastaa mm. hankintatoimen ohjauksesta, kehittämisestä, valvonnasta, hankintajärjestelmäprojekteista ja sidosryhmäyhteistyöstä. Hankintapäällikkö vastaa myös hankintajärjestelmätiimin toiminnasta.

Hankintojen organisoinnilla sekä vastuiden ja tehtävien selkiyttämisellä olemme saavuttaneet parempaa resurssien johtamista ja riskien- sekä prosessien hallintaa. Yhtenäisillä toimintatavoilla ja –malleilla kuten esim. hankintojen keskittämisellä hankintatiimeille, työryhmätyöskentelyllä, päällekkäisen työn vähentämisellä, suunnitelmallisella kilpailutettujen puite- ja hankintasopimusten sekä hankintajärjestelmien hyödyntämisellä olemme saaneet aikaan mm. ammattimaisen osaamisen lisääntymistä, kilpailutus- ja tilausprosessien tehostumista, hankintajärjestelmien käyttöasteen ja laskujenkäsittelyn automaatioasteen kasvua. 

Keskitetty hankintatoimi tukee paremmin  ydintoimintamme tavoitteita tehostamalla vuosittaista hankintojen suunnittelua ja seurantaa.

Verkostoituminen

Osallistumme aktiivisesti mm. hallinnonalan, hankinta- ja ekoverkostojen sekä valtiokonsernin toimijoiden erilaisiin hankintatoimen tapaamisiin ja asiakastyöryhmiin.

Hankintojen toteutus

Hankintojen toteuttamisessa hyödynnämme olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia, yhteishankintamenettelyä, hallinnonalan yhteistoimintaa, substanssi- ja turvallisuusasiantuntijoidemme osaamista sekä sähköisiä hankintajärjestelmiä ja ajanmukaisia hankintamenetelmiä. Hankinnoissa otamme huomioon turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja strategisesti merkittävissä hankinnoissa myös poikkeusolojen huoltovarmuuden.

Valtion kilpailutuskalenteri

Ilmoitamme Rakennuslaitoksen tulevista julkisista kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ennakkoon Valtion kilpailutuskalenterissa. Valtion kilpailutuskalenterissa ilmoittamamme hankinnat ovat lähinnä alustavia hankintasuunnitelmia, eivätkä ne ole miltään osin Rakennuslaitosta sitovia.

 

Hilma

Ilmoitamme Hanki-palvelun kautta HILMAssa julkisista kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista.

 

Hanki-palvelu

Käytämme julkisissa tarjouskilpailuissamme sähköistä kilpailutusjärjestelmää (Hanki-palvelu).

Hanki-palvelussa valtion hankintayksiköt voivat mm. laatia tarjouspyyntöjä sekä tehdä vertailuja ja hankintapäätöksiä. Toimittajat puolestaan voivat tutustua tarjouspyyntöihin ja osallistua tarjouskilpailuihin.