Jätehuolto

Puolustushallinnon rakennuslaitos hankkii ja tuottaa pääsääntöisesti puolustusvoimien tarvitsemat kiinteistöjen ylläpito-, energia- ja siivouspalvelut. Jätehuolto ja sen kehittäminen on oleellinen osa Rakennuslaitoksen ympäristöpolitiikkaa ja tavoitteena on, että päivittäisestä toiminnasta syntyvä jäte käsitellään jätelain ja kuntien omien jätehuoltomääräysten mukaisesti ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Puolustushallinnon rakennuslaitos on tehnyt jätehuollon kehittämistyötä puolustushallinnossa jo pitkään, systemaattisesti 2000-luvun alusta lähtien.


Jätehuoltotoimintoja kehittämällä täytetään osaltaan yhteiskunnallisia velvoitteita, noudatetaan jätelainsäädäntöä, valmistaudutaan kiristyvään ympäristönlainsäädäntöön, ennaltaehkäistään riskejä sekä luodaan positiivista ympäristöimagoa. Kustannuksia voidaan säästää kehittämällä jätehuollon logistiikkaa sekä lisäämällä materiaalitehokkuutta, vähentämällä jätemääriä, lajittelemalla jätteet paremmin ja ehkäisemällä niiden syntyä.
Rakennuslaitos on seurannut puolustushallinnossa syntyvän jätteen määrää vuodesta 2007 alkaen ja kustannuksia sopimuksittain sekä jätejakeittain. Seurannan tulosten avulla jätehuoltoa voidaan kehittää kustannus- ja lajittelutehokkaampaan suuntaan. 


Merkittävä osa jätehuollon kehittämistä ovat olleet jätehuoltosuunnitelmien laatiminen varuskunnille sekä harjoitusalueille. Jätehuollon kehittämiseen kuuluu myös jätemäärien seuranta ja jätemääräraporttien vuosittainen koostaminen. Lisäksi erilaiset jätehuollon tiedotushankkeet sekä jätehuolto-ohjeistuksen säännöllinen päivittäminen ovat osa jätehuollon kehittämistä.


Puolustushallinnon rakennuslaitos on lisäksi toteuttanut useita jätehuollon erillishankkeita. Näistä voidaan mainita sekajätteen lajittelututkimus, jätehuollon valtakunnallinen auditointi sekä syntypaikkalajittelun tilan parantamiseen tähtäävät sisätilojen jätehuoltohankkeet pilottikohteiden avulla. Vuonna 2014 laadittiin jätehuollon tilannekuva, jonka jatkotyönä tehdään jätehuollon pitkän aikavälin suunnitelma. Jätehuollon suunnittelun ja kehittämisen tavoitteena on käytännöllisesti toimiva, valtakunnallisten tavoitteiden ja lainsäädännön mukaan järjestetty ja kustannustehokas jätehuolto.