Johtajan katsaus 2017

Pekka Salojärvi

Kertomusvuoden 2017 toiminnan painopisteenä olivat valmiussuunnittelun tehostaminen, Rakennuslaitoksen strategian päivitystyön käynnistäminen sekä toiminnan tehostamisohjelman jatkaminen. Vuoden 2017 toimintaa voidaan pitää kaikilta osin onnistuneena. Valmiuden osalta laadittiin kertomusvuonna Rakennuslaitoksen poikkeusolojen aikainen johtamissuunnitelma, keskusyksikön toimialojen jatkuvuussuunnitelmien luonnokset sekä Rakennuslaitoksen Asiakastukikeskuksen valmiussuunnitelma. Lisäksi laadittiin luonnos poikkeusolojen palvelusopimuksesta sekä aloitettiin kohdekohtaisten valmiussuunnitelmien laatiminen. Valmiussuunnittelu on lähivuosina Rakennuslaitoksen toiminnan painopistealue ja se vaikuttaa myös normaaliolojen organisointiin ja toiminnan kehittämiseen. 

Rakennuslaitoksen strategian päivittäminen aloitettiin kesäkuussa 2017. Tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Strategiatyössä korostuu Rakennuslaitoksen toiminnan kehittäminen valmiusorganisaationa. Keskeisenä keinona tavoitteisiin pääsemiseksi nähdään henkilöstön osaamisen kehittäminen valituilla painopistealueilla. Rakennuslaitoksen strategiatyötä tehdään laajasti Rakennuslaitoksen sisällä sekä puolustusministeriön ja puolustusvoimien kanssa.

Rakennuslaitos on kertomusvuonna jatkanut pitkäjänteistä työtä tilahallinnan säästöjen aikaansaamiseksi. Vuoden 2017 osalta saavutettiin pysyviä säästöjä yhteensä 3,5 milj. euroa. Säästöt muodostuvat Rakennuslaitoksen JTS 2014 sisältyvän säästöohjelman sekä valtionhallinnon keskitettyjen säästötavoitteiden toteuttamisesta. Rakennuslaitoksen palvelutuotannon pysyvät säästöt vuosina 2014 – 2018 ovat yhteensä 21,3 milj. euroa. Voidaankin todeta, että Rakennuslaitos on onnistunut paitsi säästövelvoitteiden toteuttamisessa myös palvelutuotannon kilpailukyvyn merkittävässä parantamisessa. 

Rakennuslaitoksen kokonaisliikevaihto vuonna 2017 oli 156,5 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 milj. euroa eli 0,4 %. Puolustusvoimien osuus laskutettavista tuloista oli 84 % eli 129,9 milj. euroa. Puolustusvoimille palautettiin ylijäämän palautuksena 2,6 milj. euroa. Ylijäämää muodostui laitoksen koko palvelutoiminnasta. Kun kaikki säästötavoitteet oli sisällytetty Rakennuslaitoksen vuoden 2017 budjettiin ja palvelutuotantoa koskevat tulostavoitteet pääosin saavutettiin, voidaan kertomusvuoden toimintaa pitää tehokkaana ja taloudellisena.

Rakennuslaitoksen ylläpitovastuulla oleva huoneistoala säilyi lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 2,64 milj. m2 (2,65 milj. m2). Puolustushallinnon osuus oli 2,5 milj. m2. 

Rakennuslaitokselle asetetut merkittävät säästötavoitteet kohdistuivat pääosin ylläpidon eri toimialoihin. Säästötavoitteet kyettiin toteuttamaan panostamalla toimintojen tehostamiseen ja energiakulutuksen vähentämiseen. Kiinteistönhoidon ja siivouspalvelujen hintakehityksessä aikaansaatiin merkittävää parannusta verrattuna markkinoiden hintakehitykseen. Kiinteistönhoidon osalta Rakennuslaitoksen hintatason muutos oli 2,24 % ja siivouspalvelujen osalta 3,53 % markkinoiden hintamuutoksia alemmalla tasolla. Energiatoimialalla säästöt aikaansaatiin energiatehokkuustoimenpiteillä ja lämmöntuotannon kilpailutuksilla. Nämä toimenpiteet aikaansaivat säästöjen lisäksi myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.

Kertomusvuoden aikana valmistui 36 rakennushanketta. Valmistuneiden hankkeiden kokonaisarvo oli 94,5 milj. euroa. Suurimpia valmistuneita rakennushankkeita olivat kasarmien peruskorjaushankkeet Riihimäellä ja Parolassa sekä varuskuntaruokaloiden peruskorjaukset Vekaranjärvellä ja Santahaminassa. Myös varastorakentamista jatkettiin vuonna 2017. Tulevien vuosien rakentamisen painopistealueita ovat erityiskohteiden, valmiusyhtymien kasarmien ja julkisten rakennusten peruskorjaus- ja perusparannustyöt.

Vuonna 2016 toteutettiin maaperän kunnostuksia yhteensä 14 kohteessa. Ympäristöteknisiä tutkimuksia tehtiin yhteensä 9 kohteessa. Vuoden 2017 aikana käynnistettiin myös Säkylän vaatetuskorjaamon alapuolisen maaperän kunnostaminen uudentyyppisellä maaperän injektointitekniikalla.
Vuoden 2017 ympäristötarkkailu järjestettiin suunnitellusti. Tarkkailun piirissä on noin 70 kohdetta. Rakennuslaitos jatkoi myös puolustusvoimien ampumaratojen ympäristönsuojelun teknistä parantamista yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Lisäksi osallistuttiin kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen raskaiden aseiden ympäristövaikutusten käyttökelpoisten hallintamenetelmien ja -tekniikoiden määrittämiseksi.

Rakennuslaitoksen hallintotoimialalla jatkettiin kertomusvuoden aikana toimintatapojen uudistamista. Keskeisimpiä uudistuksia olivat vuonna 2018 toimintansa aloittavien talous- ja henkilöstötiimien muodostaminen keskittämisen periaatteita noudattaen.  Vuonna 2017 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua tiedonohjaustyötä, toteutettiin migraatio Ryhmä-yhteistyötilasta Tiimeri -yhteistyöpalveluun ja käynnistettiin kiinteistötiedonhallinnan kehittäminen vuosille 2017-2018 myönnetyillä tuottavuusmäärärahoilla. Tuottavuusmäärärahoilla jatkettiin myös sähköisen piirustusten hallinnan kehittämistä. Kertomusvuonna käynnistettiin lisäksi Rakennuslaitoksen internetsivujen uudistusprojekti. Uudet sivut otettiin käyttöön helmikuussa 2018.

Puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen välinen turvallisuussopimus päivitettiin kertomusvuonna ja se allekirjoitettiin 23.5.2017. Suomen Turvallisuusverkko Oy:n ja Rakennuslaitoksen välinen turvallisuussopimus allekirjoitettiin 6.6.2017.

Rakennuslaitoksen henkilötyövuosimäärä oli kertomusvuonna 688 (716). Henkilöstön keski-ikä oli 51 v 5 kk ja keskimääräinen eläkkeelle lähtöikä oli 63 v 8 kk. Tehdyn työajan suhteellinen osuus vuosityöajasta nousi, mikä johtui sairauspoissaolojen ja tapaturmapoissaolojen sekä henkilöstökoulutuksen määrän vähentymisestä.

Asiakastyytyväisyyden taso nousi hieman edellisvuodesta. Toteutunut indeksi oli 3,96 (3,93). Tulos ylitti asetetun tavoitearvon 3,9 asteikolla 1 – 5. Merkittävää oli, että myös vuonna 2016 ensi kertaa kysytyn erillisen tilaajatyytyväisyyden taso nousi ja oli 3,74 (3,50).

Työtyytyväisyyden taso laski hieman edellisestä vuodesta ja oli tehdyn työilmapiirikyselyn mukaan 3,53 asteikolla 1 – 5. Tulos alitti tavoitteeksi asetetun 3,6 tason. 

Rakennuslaitoksen keskeisenä haasteena vuonna 2018 tulee olemaan koko organisaatiolle yhteisen ja puolustushallinnon osapuolten hyväksymän strategian laatiminen. Rakennuslaitoksen kehittyneet toimintamallit antavat kuitenkin hyvät mahdollisuudet onnistua.

Parhaimmat kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaikille Rakennuslaitoksen asiakkaille ja lämpimät kiitokset koko henkilöstölle hyvistä tuloksista.

Pekka Salojärvi
Johtaja