Rakennuttamispalvelut


Puolustushallinnon rakennuslaitoksen rakennuttamisen toimiala vastaa hallinnonalan rakennuttamistehtävistä ja rakennushankkeisiin liittyvistä asiantuntija- ja erityistehtävistä. Tuotamme Puolustusvoimille sotilasalueiden käytettävyys- ja rakennushankkeiden tarveselvitykset, Senaatti-kiinteistöille hankesuunnitelmia ja rakennuttajapalveluita sekä muulle valtionhallinnolle rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluja erikseen sovittaessa. Toimimme Senaatti-kiinteistöjen puolustus- ja turvallisuustoimialan hankkeissa rakennuttajakonsulttina. 
Rakennuttamispalvelut kattavat rakennushankkeiden koko elinkaaren hankevalmisteluvaiheesta ylläpitovaiheen alkuun asti. Sekä käyttäjä- että omistajatahojen toimintatapojen tunteminen antaa perusteet optimoida rakennuksen toiminnallinen ja tekninen elinkaari. Nykyisen rakennuskannan ja alueiden tunteminen tukee käyttäjiä ja omistajia myös tarve- ja hankeselvitysvaiheissa. 

Rakennuslaitoksen rakennuttamistoimialalla työskentelee noin 20 rakentamisen ammattilaista: arkkitehtejä, rakennus-, LVI- ja sähköinsinöörejä sekä projektisihteereitä. Teknillinen henkilöstö toimii tarve-, hanke- ja toteutussuunnittelun sekä työmaavaiheen vetäjinä ja LVIAS-asiantuntijoina. Työmaiden rakennus- ja LVIAS-valvontatehtävistä vastaa Rakennuslaitoksen alueellisten palveluyksiköiden teknillinen henkilöstö, joka voi toimia tapauskohtaisesti myös työmaavaiheen vetäjinä. Palveluyksiköt hoitavat myös pienempiä vuosikorjaushankkeita, puolustusvoimien erillistilauksia ja Senaatti-kiinteistöjen pieninvestointeja ja vastaavat valmistuneiden rakennusten ylläpidosta.

Rakennuttamistoimiala vastaa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta puolustuskiinteistöjen suurten uudis- ja korjaushankkeiden sekä verkostohankkeiden rakennuttamisesta. Vuosittain eri vaiheissa olevien noin 70–100 rakennushankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 300–500 milj. €.
Toiminnan painopisteitä ovat puolustushallinnon erityiskohteiden, valmiusyhtymien kasarmien ja julkisten rakennusten peruskorjaus- ja perusparannustyöt. 

 

Talonrakentaminen


Talonrakentamisessa rakennuttamistoimialan osaaminen kattaa varuskuntasuunnittelun maankäyttö- ja kaavoitustasolta yksittäisiin rakennustyyppeihin sekä kansainvälisten rauhanturva- ja kriisinhallintakohteiden rakennuttamiseen. 
Hankkeiden toteuttamista tukee perehtyneisyys puolustushallinnon toimintaprosesseihin, rakennuskantaan, rakennustekniikkaan ja sen ominaisuuksiin sekä puolustusvoimien tarvitsemiin teknisiin järjestelmiin. Tilankäyttöratkaisujen tuntemus auttaa valitsemaan taloudellisia ratkaisuja. Erityispiirteiden ja suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi Rakennuslaitos on kehittänyt pitkäjänteisesti erityisosaamista. Puolustusvoimien käytössä oleviin kiinteistöihin kohdistuu yleisten tekniseen turvallisuuteen liittyvien vaatimusten lisäksi puolustusvoimien toiminnasta, materiaalista ja kalustosta johtuvia, usein tiukempia vaatimuksia tekniselle turvallisuudelle. 


Suojarakentaminen 


Suojarakentamisen erikoisosaaminen perustuu kansainväliseen yhteistyöhön ja luotuihin tietokanaviin painottuen pohjoismaihin. Rakennuslaitos on maamme ainoa asiantuntijaorganisaatio, joka on perehtynyt rakennuksiin, rakenteisiin, järjestelmiin ja  toimintoihin kohdistuvien asevaikutusten eliminoimiseen tai rajoittamiseen. Asiantuntemus edellyttää aseteknologian, tiedustelumenetelmien, suojarakennusten teknisten järjestelmien, mitoitusperusteiden ja –menetelmien sekä puolustusvoimien vaatimusten tuntemusta.
Erityistä osaamista on kehitetty myös rakenteellisen turvallisuuden ja tilaturvallisuuden osalta. Rakenteellisella turvallisuudella tarkoitetaan toiminnan ja tietojen suojaamista asevaikutuksia ja tiedustelua vastaan ja tilaturvallisuudella tietojen luvatonta haltuunottamista vastaan.