Avfallshantering

Försvarsförvaltningens byggverk skaffar och producerar i regel de fastighetsunderhålls-, energi- och städtjänster som försvarsmakten behöver. Avfallshantering och utveckling av denna är en väsentlig del av byggverkets miljöpolicy och målet är att det avfall som uppkommer i den dagliga verksamheten behandlas enligt avfallslagen och kommunens egna föreskrifter om avfallshantering på det sätt som är det bästa ur miljösynvinkel. Försvarsförvaltningens byggverk har redan i en lång tid utfört arbete för att utveckla avfallshanteringen  i försvarsförvaltningen, systematiskt redan från och med 2000-talet.

Genom att utveckla avfallshanteringsfunktionerna bidrar verket till att fullfölja de samhälleliga plikterna, iaktta avfallslagstiftningen, bereda sig på en miljölagstiftning som blir allt striktare, förebygga risker och skapa en positiv miljöimage. Kostnader kan besparas genom att utveckla avfallshanteringslogistiken och öka materialeffektiviteten, minska avfallsmängden, bättre sortera avfallet och förebygga avfallsuppkomst.
Byggverket har följt den avfallsmängd som uppkommer i försvarsförvaltningen sedan år 2007 och kostnaderna enligt avtalsperiod och avfallsfraktion. Med resultaten av uppföljningen är det möjligt att utveckla avfallshanteringen i en mer kostnads- och sorteringseffektiv riktning. 

En betydande del av utvecklingen av avfallshanteringen har utgjorts av att upprätta avfallshanteringsplaner för garnisonerna och övningsområdena. Utveckling av avfallshanteringen omfattar också att följa avfallsmängderna och årligen sammanställa avfallsmängdsrapporter. Därtill är olika informationsprojekt som gäller avfallshanteringen och regelbunden uppdatering av anvisningarna om avfallshanteringen en del av utvecklingen av avfallshanteringen.

Försvarsförvaltningens byggverk har därtill genomfört flera separata avfallshanteringsprojekt. Av dessa kan man nämna undersökningen av sorteringen av blandavfall, den riksomfattande auditeringen av avfallshanteringen och de avfallshanteringsprojekt som syftar till att förbättra läget för sorteringen vid uppkomstplatsen med hjälp av pilotobjekt. År 2014 utarbetades en lägesbild av avfallshanteringen, och som fortsättning till denna uppgörs en långsiktig avfallshanteringsplan. Målet med planeringen och utvecklingen av avfallshanteringen är en avfallshantering som fungerar i praktiken, som ordnats enligt de nationella målen och lagstiftningen och som är kostnadseffektiv.