Byggherretjänster


Avdelningen för byggherretjänster vid Försvarsförvaltningens byggverk ansvarar för byggherreuppgifter inom förvaltningsområdet och för de sakkunnig- och specialuppgifter som anknyter till byggprojekten. Vi producerar behovsutredningar för de användbarhets- och byggprojekt som gäller försvarsmaktens militära områden, projektplaner och byggherretjänster för Senatfastigheter samt byggherres- och sakkunnigtjänster för den övriga statsförvaltningen enligt separata överenskommelser. Vi verkar som byggkonsult för Senatfastigheters projekt inom försvars- och säkerhetsområdet. 

Byggherretjänsterna täcker hela livscykeln för ett byggprojekt, från projektberedningsskedet till början av underhållsskedet. Kunskap om både användar- och ägarparternas praxis utgör grunden för att optimera byggnadens funktionella och tekniska livscykel. Kunskapen om det nuvarande byggnadsbeståndet och områdena hjälper användarna och ägarna också i behovs- och projektutredningsskedena. 
Vid byggverkets avdelning för byggherretjänster arbetar ungefär 20 fackmän inom byggbranschen; arkitekter, byggnads-, VVS- och elingenjörer samt projektsekreterare. Den tekniska personalen verkar som ledare för behovs-, projekt- och genomförandeplaneringen och VVSAE-sakkunniga. Den tekniska personalen vid byggverkets regionala serviceenheter ansvarar för bygg- och VVSAE-tillsynsuppgifter vid byggarbetsplatserna, vilken från fall till fall också kan verka som ledare under byggarbetsplatsskedet. Serviceenheterna sköter också mindre årsreparationsprojekt, specialbeställningar av försvarsmakten och Senatfastigheters småskaliga investeringar och de ansvarar också för underhållet av färdigställda byggnader.
Avdelningen för byggherretjänster ansvarar för nybyggnads- och reparationsprojekt och nätverksbyggprojekt inom hela Finland, med undantag för Åland. Den sammanräknade kostnadsberäkningen för de ungefär 70–100 byggprojekt som är i olika skeden uppgår årligen till ungefär 300–500 miljoner €.
Fokusområdena i verksamheten utgörs av grundläggande renovering och ombyggnad av försvarsförvaltningens specialobjekt, beredskapsförbandens kaserner och offentliga byggnader.  

 

Husbyggande

När det gäller husbyggande har avdelningen för byggherretjänster ett brett kunnande från  markanvändnings- och detaljplaneringsnivå vad gäller  garnisonsplanering till enskilda byggnadstyper, samt byggande av internationella fredsbevarings- och krishanteringsobjekt. Genomförandet av projekten främjas av förtrogenhet med försvarsförvaltningens verksamhetsprocesser, byggnadsbestånd, byggnadsteknik och dess egenskaper samt de tekniska system som försvarsmakten behöver. Kunnande inom lokalanvändningslösningar underlättar valet av ekonomiska lösningar. För att uppfylla de krav som gäller särdragen och prestandan har byggverket på långsiktigt sätt utvecklat specialkunnandet. Förutom de allmänna tekniska säkerhetskraven är de byggnader som är i försvarsmaktens användning föremål för krav på den tekniska säkerheten, vilka ofta är striktare, och som beror på försvarsmaktens verksamhet, material och utrustning. 

 

Skyddsbyggande

Specialkunnandet inom skyddsbyggande grundar sig på internationellt samarbete och de skapade informationskanalerna, med fokus på de nordiska länderna. Byggverket är vårt lands enda sakkunnigorganisation med förtrogenhet inom undanröjande och begränsning av vapenkonsekvenser som riktar sig mot byggnader, konstruktioner, systemet och funktioner. Sakkunskapen grundar sig på kunnande inom vapenteknologi, underrättelsemetoder, tekniska system för skyddsbyggnader, dimensioneringsgrunder och -metoder samt försvarsmaktens krav.
Särskilt kunnande har också utvecklats vad gäller strukturell säkerhet och lokalsäkerhet. Med strukturell säkerhet avses skydd av verksamhet och data mot vapenkonsekvenser och underrättelseverksamhet och olovligt övertagande av data.