Försvarsförvaltningens byggverk behandlar personuppgifter på det sätt som förutsätts av dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2018

 

Försvarsförvaltningens byggverk har till uppgift producera eller upphandla byggtjänster och underhållstjänster för fastigheter för de försvarsmaktens uppgifter under fredstid och undantagsförhållanden. Med förordningen är det möjligt att meddela bestämmelser om rätten för Försvarsförvaltningens byggverk att av särskilda orsaker producera ovan avsedda tjänster för statens övriga ämbetsverk och anstalter samt för kommunerna.

I åtgärder som anknyter till genomförandet av denna uppgift behandlar Försvarsförvaltningens byggverk personuppgifter i olika sammanhang.  
Försvarsförvaltningens byggverk åtar sig att följa den gällande tillämpliga lagstiftningen om behandling av personuppgifter och dataskydd i sin verksamhet, och även att anpassa behandlingen av personuppgifter och uppgiftsskydd efter den kravnivå som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som Försvarsförvaltningens byggverk har tillgång till får lämnas ut enbart inom ramen för de gränser som den gällande lagstiftningen fastställer och tillåter. Uppgifter överförs inte till områden utanför EU- eller EES-området och inte heller till internationella organisationer.

Manuellt material behandlas av utbildad personal i låsta lokaler enligt skyddsnivån för uppgifterna. Alla personer vid Försvarsförvaltningens byggverk har varit föremål för åtminstone en säkerhetsutredning av grundform som gjorts av försvarsmakten. Personalen undertecknar en sekretessförbindelse.
Uppgifter som bearbetas digitalt är skyddade mot obehörig visning, ändring och förstöring. Skyddet grundar sig på hantering av åtkomsträttigheter, teknisk skydd av databaser och servrar, fysiskt skydd av lokaler, passerkontroll, kryptering av datatrafiken samt säkerhetskopiering av data.
 
Åtkomst- och behandlingsrättigheter tilldelas utifrån arbetsuppgifterna. Åtkomsten till systemen baserar sig på personliga användarkoder. Utrymmena för anordningarna och data finns fysiskt i Finland. I syfte att övervaka att verksamheten är ändamålsenlig används administrativa kontroller. 
Personerna har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en bekräftelse på att personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas eller inte behandlas, och om sådana personuppgifter behandlas, rätt att få tillträde till personuppgifterna.
Personen har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan oskäligt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga uppgifter som gäller honom eller henne. Begäran om rättelse ska sändas till registratorskontoret hos Försvarsförvaltningens byggverk kirjaamo (at) phrakl.fi. 

Vi ber er att sända frågor som gäller ärendet och förfrågningar till dataskyddsombudet vid Försvarsförvaltningens byggverk:
eller till e-postadressen kirjaamo (at) phrakl.fi  

ELLER
per post till adressen: 
Försvarsförvaltningens byggverk
personuppgiftsombud 
PB 1, 48401 Fredrikshamn