Miljö

Miljöenheten är en sakkunnigenhet som är placerad vid byggverkets Centralenhet, vars huvuduppgift är att producera miljövårdstjänster för försvarsmakten. Timo Kanerva verkar som chef för miljöavdelningen.
 
Miljöenheten ansvarar för
 
undersöknings- och återställningsuppgifter som gäller förorenad mark,
utveckling av den tekniska miljövården och byggandet av utbildningsmiljöer,
anordnande av miljöövervakningen,
hantering av miljöuppgifter och
utveckling av avfallshanteringen.
 
Specialkompetensområdena utgörs av miljökonsekvenser av militär verksamhet och hantering av dessa, såsom miljöbeteendet hos sprängämnen och metaller. Därtill har miljöenheten kunnande inom miljöskyddsärenden som gäller övningsverksamhet, förstöring av ammunition, vapensystem och militär utrustning samt krishanteringsoperationer.
En annan viktig uppgift för miljöenheten är att ansvara för att utveckla Byggverkets miljöansvar och miljöledning enligt ledningens riktlinjer. Målet är att under de närmaste åren ta i drift ett miljöledningssystem som baserar sig på standarden ISO 14001, som är integrerat i det operativa systemet samt innehåller ett energihanteringsavsnitt. De viktigaste miljökonsekvenserna av verkets verksamhet anknyter till fastigheternas energiförbrukning och utsläppen i energiproduktionen. Vi bistår andra sektorer i frågor som rör hantering av bränslen och andra kemikalier.
 

Förorenade marker

Miljötjänsterna styr och samordnar undersökning- och återställningsprojekt som gäller förorenade marker och grundvatten och som genomförs med finansiering av försvarsmakten. Årligen genomförs tiotals undersökningar och några större återställningar av jordmånen. I allmänhet beror förorening på tungmetaller (bl.a. bly på skjutbanor) och olja (bl.a. lagring av bränsle). Under de senaste åren har flera gamla deponier som funnits i grundvattenområden återställts. I allmänhet utlöses ett återställningsbehov av en betydande och brådskande miljöskada, avstående från ett område eller myndighetskrav.
 

Skjutbanor

Försvarsmaktens verksamhet på skjut- och övningsområden eller skjutbanor har miljökonsekvenser. Att skadliga ämnen når jordmånen, ytvattnet eller grundvattnet kan förstöra miljön och i värsta fall orsaka en hälsolägenhet. Verksamhetsområdets placering i förhållande till den omgivande bosättningen och särdragen i miljön avgör hur sannolika och betydande konsekvenserna är. Miljösakkunniga från försvarsmakten och Försvarsförvaltningens byggverk har aktivt utrett miljökonsekvenserna av skjutbanor från och med 1990-talet. Skjutbanorna kan ge upphov till miljökonsekvenser till följd av att bullerolägenheter uppkommer eller att det bly som ingår i kulorna når jordmånen och yt- och grundvattnet.
Försvarsmaktens skjutvapenbanor är miljötillståndspliktiga och i tillstånden förutsätts det att bästa tillgängliga teknik (Best Available Techniques - BAT) används i enlighet med miljöskyddslagen. År 2010 startades ett nationellt BAT-utredningsarbete på initiativ av Försvarsmakten. Dess syfte är att fastställa bästa användningsdugliga teknik och också praxis för att hantera miljökonsekvenserna av skjutbanor som finns utomhus. Utifrån utredningen färdigställdes enguide som publicerades av miljöförvaltningen i september 2014. 
Försvarsmakten har utvecklat en övergripande utvecklingsplan för att förbättra miljöskyddet vid skjutbanorna, vars mål är att öka miljöskyddsnivån vid skjutbanorna, så att de är förenliga med de beviljade miljötillstånden och BAT-principerna under åren 2012–2018. Försvarsmakten och Senatfastigheter har ansvarat för finansieringen av projektet. Byggverkets miljöavdelning ansvarar för koordineringen av projektet för förbättring av miljöskyddet vid försvarsmaktens skjutbanor.
 

Skjut- och övningsområden

Skjut- och övningsområden delas in i skjut- och övningsområden enligt användningsändamålet, där man skjuter också med tunga vapen eller gör större sprängningar, och i övningsområden, där man övar på grundläggande soldatfärdigheter i huvudsak med handvapen. En fjärdedel av skjutbaneområdena och nio av de betydande skjut- och övningsområdena finns i grundvattenområden.
Försvarsmakten har upprättat en utredning över behoven av att utveckla miljöskyddet i skjut- och övningsverksamheten och utifrån resultaten av denna har man startat ett program för fallspecifik utredning av tillståndet för miljön i enskilda skjut- och övningsområden. För de mest betydelsefulla verksamhetsområdena har man utarbetat miljöutredningar, i vilka verksamhetens konsekvenser för jordmånen, grundvattnet, ytvattnet och luften utreds. En miljöutredning fungerar som utgångspunkt för kartläggningen av risker i verksamheten och den styr följaktligen den fortsatta utvecklingen av miljöskyddet och fungerar som grund för upprättandet av övervakningsprogrammen.
 

Miljöövervakning

Miljötjänsterna styr skapandet och koordineringen av det centraliserade nationella miljöövervakningssystemet. Utvecklingen av det geografiska informationssystemet för miljöinformation är också en fast del av detta. I uppdateringen av de objektsspecifika övervakningsprogrammet utnyttjas resultaten av de miljöutredningar som gäller skjut- och övningsområdena. Yt- och grundvattenövervakningsprogram som omfattar hela området och dess funktioner utarbetas för de skjutvapenområden som är viktigast för miljön. Utöver den årliga övervakningen utförs ofta preciserande yt- och grundvattenundersökningar och utifrån resultaten av dessa är det möjligt att justera fokusområdena för övervakningsprogrammen och deras täckningsgrad.