Miljöpolicy

 

Den verksamhet som bedrivs av Försvarsförvaltningens byggverk har direkta och indirekta miljökonsekvenser. En effektiv miljöledning skapar förutsättningar för vår samhälleligt och ekonomiskt hållbara verksamhet. 
Vårt mål är att vi planerar, bygger, underhåller och reparerar de fastigheter som ligger på vårt ansvar på ett miljövänligt, energisnålt, hållbart och innovativt sätt under alla skeden av fastigheternas livscykel. Vår vision är att identifiera miljökonsekvenser, följa dem systematiskt och sträva efter att aktivt minimera skadliga konsekvenser.

 

Varje arbetstagare hos byggverket har till uppgift att arbeta för en trygg och mångfaldig miljö, ansvarsfull användning av naturresurser och hållbar utveckling. En miljövänlig attityd, förebyggande av olägenheter, ansvarsfull skötsel av orsakade problem och ett nationellt och internationellt samarbete är centrala element i vår verksamhetskultur. Verkets ledning fastställer en gemensam målnivå. 

 

Grunden för byggverkets miljöledning utgörs av statsförvaltningens verksamhetsprinciper för miljöansvar, Försvarsministeriets strategi för fastighets- och miljösektorn 2030, Försvarsmaktens plan för miljöskyddet 2011–2015 och lagstiftning- och myndighetskraven. 

 

Vi beaktar miljöperspektivet i våra beslut och i vår verksamhet inom ramen för våra verksamhetsförutsättningar. I framtiden har vi fastställt miljömål och indikatorer för uppföljningen av miljökonsekvenserna i byggverkets miljöstrategi och de sektorsspecifika verksamhetsprogrammen. Uppdatering av målen är en del av strategiprocessen. Våra mål har integrerats i verksamhetspolicyn och de verksamhetsmodeller som skapats i enlighet med principerna i ISO 9001- och ISO 14001-standarderna. Vi utvecklar miljöansvaret på ett aktivt, systematiskt och långsiktigt sätt enligt principen om ständig förbättring. 

 

Vi utvecklar vår verksamhet och våra tjänster i nära samarbete med försvarsministeriet och försvarsmakten samt med försvarsförvaltningens intressentgrupper. Vi förankrar miljömålen också bland tjänste- och varuleverantörerna, av vilka vi förutsätter kvalitetssäkring och bundenhet till miljömålen och miljöskyddet. Vi rapporterar på ett offentligt och transparent sätt om miljökonsekvenserna av vår verksamhet och miljöarbetets resultat.


Våra centrala miljömål är:


Bekämpning av klimatförändringen

Klimatförändringen och bekämpningen av denna är stora samhällsutmaningar. Byggverket strävar för egen del efter att bidra till att uppnå statsförvaltningens mål om att minska utsläppen av växthusgaser och öka användningen av förnybara energikällor. I energianskaffningen strävar vi efter att minimera produktionsutsläppen. Målet med den egna energiproduktionen är att använda förnybara källor.

Vad gäller nybygge, reparation, ändring av användningssyftet, underhåll och användningen av fastigheterna utvecklas lösningar och verksamhetsmodeller, som minskar energiförbrukningen under fastigheternas livscykel. Byggverket har bundit sig att följa energieffektivitetsavtalet för verksamhetslokaler (TETS), som är ett åtgärdsprogram enligt energitjänstedirektivet.

 


Främjande av materialeffektivitet

Vad gäller nybygge, reparation, ändringar av användningssyftet, underhåll och användning av fastigheter utvecklas lösningar, som minskar förbrukningen av naturresurser och material under fastigheternas livscykel. Byggnader, konstruktioner och nätverk underhålls enligt principerna om hållbar utveckling.

Upphandlingspolicyn utvecklas med hållbar användning av naturresurser och minskad avfallsuppkomst som mål.
Avfallshanteringen i de lokaler som byggverket äger och underhåller utvecklas enligt målen i Den riksomfattande avfallsplanen.

 


Skapande av en sund livsmiljö

Byggverket planerar, genomför och upprätthåller verksamhetsmiljöer och lokaler som är sunda och säkra för användarna. Särskild uppmärksamhet riktas mot skyddet av grundvattnet och vattendragen, kvaliteten på inomhusluften, hygienen och användningen och hanteringen av farliga kemikalier. 


Fördjupande av personalens och intressegruppernas miljömedvetenhet 

Personalen ges miljöutbildning på det sätt och enligt den nivå som uppgifterna förutsätter. Användarna av fastigheten ges utbildning och undervisningsmaterial produceras för att främja miljövänlig användning av fastigheterna. I synnerhet minskad användning av el- och värmeenergi och minskande och sortering av avfall är centrala teman.