Underhåll av fastigheterna

Byggverket producerar i egenskap av sakkunnigorganisation fastighetstjänster för försvarsmakten i anknytning till projektplanering, planeringshandledning, byggande, underhåll och energi. Byggverket ansvarar för underhållet av en lägenhetsyta på ungefär 2,6 miljoner kvadratmeter, av vilken den största delen är specialfastigheter som byggts för försvarsändamål, bland annat kaserner, underrättelse-, övervaknings- och ledningslokaler, jordtäckta sprängämneslager, signalstationer och skjut- och övningsområden jämte konstruktioner. En betydande del av lokalerna är verksamhetslokaler av hög säkerhetsklass och konfidentialitetsgrad, som förutsätter särskilt kunnande hos planerings-, bygg- och underhållspersonalen.

Det fastighetsbestånd som är i försvarsförvaltningens användning bildar tillsammans med försvarsmaktens kärnfunktioner en fast helhet och de fastighets- och lokaluppgifter och lägesbildsuppgifter som gäller underhållsverksamheten och fastighetsövervakningen utnyttjas i utvecklingen av lokalhanteringen, anordnandet av underhålls-, miljö- och energitjänster, skapandet av lägesbilder och i de beredskapsplaner som ska utarbetas för undantagsförhållanden.
I syfte att uppfylla de krav som anknyter till särdragen och prestandan har byggverket på långsiktigt sätt utvecklat specialkompetens. Avdelningen för byggherretjänster har utvecklat särskilt kunnande i synnerhet om teknisk säkerhet och hantering av fastighetsdata.

 

Fastighetstjänster

De fastighetsskötseltjänster som byggverket producerar för Försvarsmakten innehåller en bredare servicehelhet än helheten på den allmänna marknaden. Den innehåller sakkunnigtjänster, teknisk periodisk service, avfallshantering och särskilda tjänster för försvarsmakten.  Jämförbarheten med marknaden upprätthålls med en kostnadsuppföljning som ger möjlighet till tillräcklig specifikation. En mobil verksamhetsstyrning som styrs från Kundsupportcentret har tagits i bruk.

Kundsupportcenter

Försvarsmakten har tillgång till verksamhetslokaler med en yta på ungefär 2,6 miljoner kvadratmeter, vars underhåll samordnas i huvudsak från ett verksamhetsställe. Kundsupportcentret vid Försvarsförvaltningens byggverk tar emot begäran om service och felmeddelanden dygnet runt. Det elektroniska verksamhetsstyrningssystem för service och underhåll vilket är i användning är vårt lands största fastighetsunderhållssystem.

Avfallshantering

Byggverket producerar avfallshanteringstjänster för försvarsmakten och ansvarar för bland annat uppföljningen av avfallsmängder. Målet är att det avfall som uppkommer i den dagliga verksamheten behandlas enligt avfallslagen och kommunens egna avfallshanteringsföreskrifter på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön.

Städtjänster

Byggverket ordnar städtjänster för försvarsförvaltningen och dess strategiska partner, antingen som egen tjänsteproduktion eller som inköpt tjänster enligt de tjänstebeskrivningar som överenskommits i avtalet om tjänster. Städtjänsten innehåller underhålls- och grundstädningstjänster och hygienartikel- och kasernstädtjänster. Städenheten ansvarar för en städyta på 1,3 miljoner kvadratmeter och målet är en städtjänst som är maximalt väl inriktad, högklassig och kostnadseffektiv och som har en tillräcklig användningsgrad med hänsyn till miljömålen. I kvalitetsövervakningen av serviceproduktionen används Insta-800-standarden (SFS 5994 teknisk kvalitet på städning).

Tekniska tjänster

Byggverket planerar, genomför och övervakar försvarsmaktens projekt som rör byggnader, utomhusområden, årsreparation, specialbeställning och mindre investeringar enligt årsreparationsprogrammet. Vid reparationen av byggnadsdelar, VVS-systemen och eltekniska apparater är målet att hitta energi- och vattenförbrukningssparande lösningar. I valet av material ligger fokus på långsiktighet, underhållsvänlighet och hållbarhet under livscykeln. Av service- och varuleverantörerna förutsätts miljövänlighet.

Energitjänster

Byggverket ansvarar för energiförsörjningen, värmen, elektriciteten och vattnet och underhållet av nätverken för dessa vad gäller försvarsmaktens fastigheter. Byggverket har åtagit sig att för egen del utveckla energieffektiviteten på verksamhetslokalfastigheterna med ett mål om att förbättra energieffektiviteten och kostnadseffektiviteten i energitjänsterna samt att främja miljövänligheten i samarbete med försvarsmakten. Energianvändningen på fastigheterna effektiviseras med en centraliserad byggnadsautomation.