Värden

Förbindelse till förvarsförvaltningens gemensamma målsättningar 

Byggverket och hela dess personal har förbundit sig till att arbeta för försvarsförvaltningens gemensamma målsättningar. Vi stöder utvecklingen och upprätthållandet av försvarets prestationsförmåga under såväl normala förhållanden som vid undantagstillstånd.

 

Ansvar vid serviceproduktion

Byggverket ansvarar för att dess serviceproduktion är konkurrenskraftig och effektiv. Tjänsterna produceras utifrån de kvalitetsmål som godkänts av försvaret, med beaktande av principerna för ansvarsfull serviceproduktion och miljöansvar. Byggverket och hela dess personal agerar i försvarets bästa intresse och efterlever sina lagstadgade och avtalade skyldigheter.

 

En bra arbetsgivares personalpolitik 

Vårt mål är att skapa ett gemensamt Byggverk för alla. Vi personalpolitik är rättvis, jämlik och öppen. Vi utvecklar vår personals yrkeskompetens, mångsidiga färdigheter och specialkunskaper genom fortlöpande utbildningar och att utveckla våra arbetsmetoder. Vi uppmuntrar till att göra tillsammans.

 

Transparens i verksamheten

Byggverket är transparent och öppet i all sin offentliga verksamhet. Vi arbetar öppet inom organisationen och i relationerna till våra kunder och intressegrupper.

 

Vi har sikte på utveckling i vår serviceverksamhet

Vi följer utvecklingen inom fastighets- och miljöbranschen. Vi satsar på forskning och utveckling. Vi bedömer lämpligheten av nya innovationer för försvars- och säkerhetsmiljön. Vi utvecklar vår verksamhet aktivt både på individuell och organisationsnivå.