Verksamhetsidé

Byggverket är försvarsförvaltningens expert- och serviceorganisation inom fastighets- och miljöbranschen. Verket stöder försvaret och det militära försvaret i alla lägen.

Överlägsna faktorer:

Kännedom om det militära försvarets behov 

Byggverket känner till försvarsfastigheterna och deras specialkrav. Specialkraven baseras på utveckling av och förändringar inom försvarets organisation och verksamhet samt krigföringsmetoder, vapenteknologi och den militära verksamhetens miljökrav.

 

Upprätthållande beredskap och säkerhet  

Beredskapsarrangemangen för Försvarsförvaltningens fastighetssektion utformas så långt som möjligt med verksamhet under normala förhållanden. I led med detta har Försvarsförvaltningens byggverk ansvaret såväl för att bygga och underhålla försvarets lokaler och konstruktioner som för deras underhåll och energiförsörjning även under normala förhållanden. Byggverket har avtal om krigsekonomi, säkerhet och tjänster med försvaret, vad gäller undantagsförhållanden. Beredskapen upprätthålls genom årliga övningar tillsammans med försvaret.

 

Tjänster och specialkompetens tillämpliga för förvarsfastigheter 

Försvarsförvaltningens byggverk ordnar med beaktande av en enhetlig verksamhetsmodell ekonomiskt och funktionellt optimerade tjänster från marknaden eller i form av egen produktion för försvaret. Marknadens fastighetstjänster är via Byggverkets breda nätverk integrerade med försvaret redan under normala förhållanden. Med egen serviceproduktion och specialkompetens säkerställer vi den kompetens och den kontinuerliga verksamhet på strategiskt viktiga objekt som beredskap och säkerhet förutsätter.

 

Livcykelkompetens

Tillsammans med fastighetsägarna erbjuder Försvarsförvaltningens byggverk försvaret en kontinuerlig servicekedja där kunden får fastigheter, som planerats, byggts och underhålls av samma expert. Detta innebär att Byggverket redan i planeringsskedet kan ta hänsyn till fastighetsförvaltning och underhållsåtgärder samt bedöma respektive fastighets livscykel.