Puolustushallinnon rakennuslaitos käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla

EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018

 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tehtävänä on tuottaa tai hankkia puolustusvoimien rauhanajan ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämät rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut. Asetuksella voidaan säätää Puolustushallinnon rakennuslaitoksen oikeudesta tuottaa erityisestä syystä edellä tarkoitettuja palveluja valtion muille virastoille ja laitoksille sekä kunnille.


Tämän tehtävän toteuttamiseen liittyvissä toimenpiteissä Puolustushallinnon rakennuslaitos käsittelee henkilötietoja eri yhteyksissä.  
Puolustushallinnon rakennuslaitos sitoutuu noudattamaan toiminnassaan soveltuvaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä, ja lisäksi saattamaan henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiselle vaatimustasolle. 

Henkilötietojen käsittely

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen käytössä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Manuaalinen aineisto käsitellään koulutetun henkilökunnan toimesta tietojen suojaustasoa vastaavissa lukituissa tiloissa. Kaikista Puolustushallinnon rakennuslaitoksen henkilöistä on tehty puolustusvoimien toimesta vähintään perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Henkilökunta allekirjoittaa vaitiolositoumuksen.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.
 
Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Pääsy järjestelmiin perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Laitetilat ja tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa. Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi käytetään hallinnollisia kontrolleja. 

Henkilöillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Henkilöllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä  koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Oikaisuvaatimukset osoitetaan Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kirjaamoon kirjaamo (at) phrakl.fi. 


Asiaan liittyvät kysymykset ja tiedustelut pyydetään toimittamaan Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tietosuojavastaavalle:
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo (at) phrakl.fi  


TAI

postitse osoitteeseen: 
Puolustushallinnon rakennuslaitos
tietosuojavastaava 
PL1, 48401 Hamina