Kiinteistöjen ylläpito

Rakennuslaitos tuottaa asiantuntijaorganisaationa puolustusvoimille kiinteistöpalveluja hankesuunnitteluun, suunnittelun ohjaukseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja energiaan liittyen. Rakennuslaitoksen ylläpitovastuulla oleva huoneistoala on n. 2,6 miljoonaa neliömetriä, josta suurin osa on puolustustarkoitukseen rakennettuja erityiskiinteistöjä mm. kasarmeja, tiedustelu-, valvonta- ja johtamistiloja, maapeitteisiä räjähdevarastoja, viestiasemia sekä ampuma- ja harjoitusalueita rakenteineen. Merkittävä osa tiloista on korkean turvallisuustason ja salattavuusasteen toimitiloja, jotka edellyttävät niiden suunnittelu-, rakennus- sekä ylläpitohenkilöstön erityistä osaamista.

Puolustushallinnon käytössä oleva kiinteistökanta muodostaa yhdessä puolustusvoimien ydintoimintojen kanssa kiinteän kokonaisuuden, jota koskevia kiinteistö- ja tilatietoja, huoltotoiminnan ja kiinteistövalvonnan tilannekuvatietoja hyödynnetään tilahallinnan kehittämisessä, ylläpito-, ympäristö- ja energiapalveluiden järjestämisessä, tilannekuvan muodostamisessa sekä poikkeusolojen varalle tehtävässä valmiussuunnittelussa.

Erityispiirteiden ja suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi rakennuslaitos on kehittänyt pitkäjänteisesti erityisosaamista. Ylläpitotoimialalla erityistä osaamista on kehitetty erityisesti teknisen turvallisuuden ja kiinteistötiedon hallinnan osalta.

Kiinteistöpalvelut

Rakennuslaitoksen Puolustusvoimille tuottamat kiinteistönhoitopalvelut sisältävät yleisiä markkinoita laajemman palvelukokonaisuuden kuten esimerkiksi asiantuntijapalveluita, teknisiä määräaikaishuoltoja, kiinteistöjen jätehuollon sekä puolustusvoimille suunnattuja erityispalveluja. Vertailtavuutta markkinoihin ylläpidetään riittävän erottelukyvyn sisältävällä kustannusseurannalla. Käyttöön on otettu mobiili toiminnanohjaus, jota ohjataan asiakastukikeskuksesta.

Asiakastukikeskus

Puolustusvoimilla on käytössään n. 2,6 miljoonaa neliömetriä toimitiloja, joiden ylläpitoa koordinoidaan pääsääntöisesti yhdestä toimipisteestä. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asiakastukikeskus vastaanottaa puolustuskiinteistöjen palvelupyynnöt ja vikailmoitukset ympäri vuorokauden. Käytössä oleva sähköinen huollon ja ylläpidon toiminnanohjausjärjestelmä on maamme laajin kiinteistöjen ylläpitojärjestelmä.

Jätehuolto

Rakennuslaitos tuottaa puolustusvoimille jätehuoltopalvelut ja vastaa mm. jätemäärien seurannasta. Tavoitteena on, että päivittäisestä toiminnasta syntyvä jäte käsitellään jätelain ja kuntien omien jätehuoltomääräysten mukaisesti ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Siivouspalvelut

Rakennuslaitos järjestää siivouspalvelut puolustushallinnolle ja strategisille kumppaneille joko omana palvelutuotantona tai ostopalveluna palvelusopimuksessa sovittujen palvelukuvausten mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä hygieniatarvike- ja kasarmisiivouspalvelut. Siivoustoimen vastuulla oleva siivousala on 1,3 miljoonaa neliömetriä ja tavoitteena on mahdollisimman oikein kohdennettu, tasalaatuinen, kustannustehokas ja käyttöasteeseen nähden riittävä siivouspalvelu huomioiden ympäristötavoitteet. Palvelutuotannon laadunvalvonnassa käytetään INSTA-800 standardia (SFS 5994 siivouksen tekninen laatu).

Tekniset palvelut

Rakennuslaitos suunnittelee, toteuttaa ja valvoo puolustusvoimien rakennusten, ulkoalueiden ja rakenteiden vuosikorjaus-, erillistilaus- ja pieninvestointiprojektit vuosikorjausohjelman mukaisesti. Rakennusosien, LVI-järjestelmien ja sähköteknisten laitteiden korjauksessa pyritään energian ja veden kulutusta säästäviin ratkaisuihin. Materiaalivalinnoissa painotetaan pitkäikäisyyttä, ylläpidettävyyttä ja elinkaarikestävyyttä. Palvelu- ja tavarantoimittajilta edellytetään ympäristömyönteisyyttä.

Energiapalvelut

Rakennuslaitos vastaa puolustusvoimien kiinteistöjen energiahuollosta; lämmöstä, sähköstä ja vedestä sekä niiden verkostojen kunnossapidosta. Rakennuslaitos on sitoutunut kehittämään osaltaan toimitilakiinteistöjen energiatehokkuutta tavoitteena parantaa puolustuskiinteistöjen energiatehokkuutta ja energiapalvelujen kustannustehokkuutta sekä edistää ympäristömyönteisyyttä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Kiinteistöjen energiakäyttöä tehostetaan keskitetyn rakennusautomaation avulla.