Ympäristöpolitiikka

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminnalla on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Tehokas ympäristöjohtaminen luo edellytykset yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävälle toiminnallemme. 
Tavoitteenamme on, että suunnittelemme, rakennutamme, ylläpidämme ja korjaamme vastuullamme olevat kiinteistöt ympäristömyötäisesti, energiatehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti kiinteistöjen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tavoitetilassa ympäristövaikutukset tunnetaan, niitä seurataan järjestelmällisesti ja haitallisten vaikutusten minimoimiseen pyritään aktiivisesti.


Turvallisen ja monimuotoisen ympäristön sekä luonnonvarojen vastuullisen käytön ja kestävän kehityksen hyväksi toimiminen kuuluu jokaisen Rakennuslaitoksen työntekijän tehtäviin. Ympäristömyönteinen asenne, haittojen ennaltaehkäisy, aiheutettujen ongelmien vastuullinen hoitaminen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ovat keskeisiä elementtejä toimintakulttuurissamme. Laitoksen johto asettaa yhteisen tavoitetason. 


Rakennuslaitoksen ympäristöjohtamisen perustana ovat valtionhallinnon ympäristövastuun toimintaperiaatteet, Puolustusministeriön kiinteistö- ja ympäristöalan strategia 2030, Puolustusvoimien ympäristönsuojelun suunnitelma vuosille 2011-2015 sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. 


Otamme ympäristönäkökulman huomioon päätöksenteossa ja toiminnassamme toimintaedellytysten sallimissa puitteissa. Tulevaisuudessa olemme määritelleet ympäristötavoitteet ja ympäristövaikutusten seurannan indikaattorit Rakennuslaitoksen ympäristöstrategiassa ja toimialakohtaisissa toimintaohjelmissa. Tavoitteiden päivitys on osa strategiaprosessia. Tavoitteet olemme integroineet toimintapolitiikkaan ja toimintamalleihin, jotka on luotu ISO 9001- ja ISO 14001-standardien periaatteita noudattaen. Kehitämme ympäristövastuullisuutta aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 


Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme tiiviissä yhteistyössä puolustusministeriön ja puolustusvoimien sekä puolustushallinnon sidosryhmien kanssa. Jalkautamme ympäristötavoitteet myös palvelu- ja tavaratoimittajille, joilta edellytämme laadun varmistusta sekä ympäristötavoitteisiin ja ympäristösuojeluun sitoutumista. Raportoimme toimintamme ympäristövaikutuksista ja ympäristötyön tuloksista julkisesti ja läpinäkyvästi.


Keskeiset ympäristötavoitteemme ovat:


Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat suuria yhteiskunnallisia haasteita. Rakennuslaitos pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan valtionhallinnon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen tavoitteita. Energian hankinnassa pyritään tuotannon päästöjen minimoimiseen. Oman energiatuotannon kehittämisessä tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden käyttö.
Kiinteistöjen uudisrakentamiseen, korjaamiseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, ylläpitoon ja käyttöön kehitetään ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaaren aikaista energian kulutusta. Rakennuslaitos on sitoutunut Toimitilojen energiatehokkuussopimukseen (TETS), joka on energiapalveludirektiivin mukainen energiatehokkuuden toimenpideohjelma.


Materiaalitehokkuuden edistäminen

Kiinteistöjen uudisrakentamiseen, korjaamiseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, ylläpitoon ja käyttöön kehitetään ratkaisuja, jotka vähentävät kiinteistön elinkaaren aikaista luonnonvarojen ja materiaalien kulutusta. Rakennuksia, rakenteita ja verkostoja ylläpidetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Hankintapolitiikkaa kehitetään tavoitteena luonnonvarojen kestävä käyttö ja jätteen synnyn vähentäminen.
Rakennuslaitoksen omien ja sen ylläpitämien tilojen ja kiinteistöjen jätehuoltoa kehitetään Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.


Terveellisen elinympäristön luominen

Suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään käyttäjilleen terveellisiä ja turvallisia toimintaympäristöjä ja tiloja. Erityistä huomiota kiinnitetään pohjavesien ja vesistöjen suojelemiseen, sisäilman laatuun, hygieniaan sekä vaarallisten kemikaalien käyttöön ja hallintaan.  


Henkilöstön ja sidosryhmien ympäristötietoisuuden kasvattaminen

Henkilöstölle annetaan ympäristökoulutusta tehtävien edellyttämällä tavalla ja tasolla. Kiinteistöjen käyttäjille annetaan koulutusta sekä tuotetaan opastusmateriaalia kiinteistöjen ympäristömyötäisen käytön edistämiseksi. Keskeisiä aiheita ovat erityisesti sähkö- ja lämpöenergian käytön vähentäminen sekä jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu.